Una setmana per optar als ajuts per a les instal·lacions esportives afectades per la Covid-19 El Consell Català de l'Esport atorgarà 15 milions d'euros per a entitats gestores

El Consell Català de l’Esport obrirà aquest dimecres, dia 10, el termini per optar a la convocatòria d’ajuts extraordinaris i d’emergència per valor de 15 milions d’euros destinats a entitats gestores d’instal·lacions esportives.

Aquests ajuts volen pal·liar els efectes de la suspensió o la limitació de l’obertura al públic de les instal·lacions esportives durant el 2021, motivada per les mesures restrictives adoptades per fer front a la tercera onada de la pandèmia de la Covid-19.

Tal com estableixen les bases de la convocatòria, ambdues publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), poden optar a aquests ajuts les següents entitats gestores d’instal·lacions esportives en servei censades al Cens d’equipaments esportius de Catalunya (CEEC), que s’hagin vist afectades per la suspensió o la limitació de l’obertura al públic de les mateixes:
1 – Les entitats privades sense finalitat de lucre registrades en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya que gestionen instal·lacions esportives.
2 – Les empreses que gestionen instal·lacions esportives d’acord amb l’epígraf 967.1 (Instal·lacions esportives) o l’epígraf 967.2 (Escoles i serveis de perfeccionament de l’esport)
3 – Les universitats catalanes que siguin gestores d’instal·lacions esportives.

En qualsevol dels tres casos, caldrà complir amb les obligacions que determinen les bases reguladores mitjançant una declaració de responsable. Queden exclosos d’aquest programa d’ajuts els ens locals de Catalunya; les persones jurídiques participades en més d’un 50% per capital públic (a excepció de les universitats), els autònoms, i les persones o entitats que gestionen únicament instal·lacions esportives d’ús exclusiu: escolar, assistencial, sanitari, residencial o turístic.

L’ajut consisteix en una aportació única per sol·licitant, en funció dels metres quadrats de la superfície dels espais esportius que conformen la instal·lació esportiva, recollits al CEEC. L’import de l’ajut per a cada instal·lació serà la suma dels imports corresponents a cada tipus d’espai esportiu que conformin la instal·lació d’acord amb els trams i les quanties recollides a les bases i a la convocatòria.

El procediment de concessió és de concurrència competitiva. S’atendran, en primer lloc, les instal·lacions que no hagin rebut ajut en la anterior convocatòria de 2020 i, en segon lloc, la resta de peticions. En cas que el sol·licitant gestioni més d’una instal·lació esportiva afectada per la suspensió de l’obertura al públic, l’import màxim de l’ajut serà de 250.000 euros.

Sol·licituds fins al dia 16 març

El termini de presentació de sol·licituds és de 5 dies hàbils –des d’aquest dimecres fins dimarts 16 de març a les 23.59h-, tal com s’informa en la resolució publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Les sol·licituds i les declaracions descrites a les bases s’hauran de presentar telemàticament a través del formulari normalitzat a l’adreça Tràmits gencat (tramits.gencat.cat), amb identificació i signatura electrònica de la persona jurídica sol·licitant.

Properament s’obrirà una segona convocatòria destinada a entitats organitzadores de competicions esportives oficials

Aquesta convocatòria de 15 milions forma part del paquet de 23,6 milions d’euros en ajuts extraordinaris i d’emergència que el Consell Català de l’Esport atorgarà per fer front a les afectacions econòmiques i socials derivades del tancament d’instal·lacions esportives i la suspensió de les competicions arran de la crisi de la Covid-19 durant el 2021. La segona convocatòria, destinada a entitats organitzadores de competicions esportives oficials d’àmbit català, tant a nivell federat com escolar, que està dotada amb 8,6 milions d’euros, es publicarà properament.

Tots aquests recursos pretenen contribuir a afavorir la sostenibilitat econòmica d’aquest sector, així com ajudar al manteniment i a la continuïtat de la seva activitat.