La Secretaria General de l’Esport i la Diputació de Barcelona renoven el conveni marc en matèria esportiva

DF0Wr9SWAAEQ5A5
El secretari general de l’Esport, Gerard Figueras, i el diputat d’Esports de la Diputació de Barcelona, Josep Salom, han signat avui la renovació del conveni marc de col·laboració per establir les condicions generals que regularan el conjunt d’accions de cooperació entre ambdues institucions en l’àmbit esportiu, tant des de la vessant dels equipaments i les activitats, com de la recerca i la difusió de l’esport. La vigència del present conveni arribarà fins al 31 de desembre de 2019.
La col·laboració entre ambdues institucions, es concreta principalment en els equipaments esportius, treballant per a una millor coordinació en la planificació dels equipaments esportius municipals. Les activitats esportives, col·laborant en els esdeveniments esportius, promocionant l’activitat física, incidint especialment en col•lectius específics, com els joves per lluitar contra l’abandonament de l’esport a partir del 12 anys i del col·lectiu de les noies. La formació de tècnics, realitzant accions conjuntes de formació i pel reconeixement oficial de les accions formatives per part de l’Escola Catalana de l’Esport. Recerca en matèria esportiva, impulsant la recerca en matèries d’interès comú com ara el tractament de dades, la cessió i consulta de dades. La realització d’una nova enquesta d’hàbits esportius de la població i actualitzant l’estudi sobre el pes econòmic de l’esport a Catalunya. I la projecció internacional de l’esport, dels esdeveniments i les actuacions de promoció i difusió de l’activitat física i l’esport: col·laborant per a l’impuls, per exemple, del Dia Mundial de l’Activitat Física i el Dia de l’Esport a Europa.
Amb la mateixa filosofia que en el darrer mandat, es renova la signatura del conveni marc per aquest mandat en curs d’aquest acord històric que segellen les dues institucions, la qual cosa propicia un marc general d’acords per tirar endavant tot un seguit de convenis específics relacionats amb aquests àmbits esmentats.

Nova revista en paper a la venda. Fes-te sòcia!