La pràctica esportiva en la fase de represa

5 minuts de lectura
La fase de represa ha obert la porta a la recuperació de la vitalitat esportiva del país.

Mentre tots plegats estem pendents de l’evolució de la pandèmia i els seus efectes arreu del món i, de forma especial, a casa nostra, tots els agents esportius batallen per deixar enrere un dels sotracs més bèsties que recordem. L’aturada total d’instal·lacions i competicions decretada el mes de març ha deixat pas a una successió de fases en què l’esport progressivament ha anat recuperant un lloc a les nostres vides més enllà de l’activitat física domèstica. Des de les franges horàries i les sortides individuals fins a la situació actual els canvis han sigut molt rellevants i convé, ara que estem en ple estiu, posar el focus en la regulació de la pràctica esportiva durant la fase de represa.

El 29 de juny de 2020 va entrar en vigor un annex incorporat al Pla d’acció pel desconfinament esportiu de Catalunya que convé tenir ben present. Aquest és el document que regula la pràctica esportiva durant la fase de represa i per tant, el que inclou la normativa que cal seguir actualment. El punt de partida és tranquil·litzador: es permet la pràctica esportiva i d’activitat física, tant individual com col·lectiva, en qualsevol instal·lació esportiva així com a l’aire lliure sempre que es compleixin les distàncies de seguretat i les mesures d’higienes previstes al Pla.

Important: els continguts i disposicions establertes al Pla d’acció esmentat poden veure’s modificats d’acord amb les condicions epidemiològiques dels diferents territoris de Catalunya així com l’evolució de les mateixes condicions.
Pràctica esportiva i de l’activitat física

Es prioritza l’esport i l’activitat física organitzada a instal·lacions a l’aire lliure, en entorns naturals i espais urbans habilitats al seu  efecte.

Distància de seguretat

Per desenvolupar qualsevol activitat esportiva cal preservar una distància física entre persones d’1,5 metres en general, amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 lliure al voltant de cada persona. La distància pot ser major atenent a la intensitat i al tipus de pràctica esportiva .

Si no és possible garantir aquestes mesures de distanciament, l’activitat esportiva es podrà dur a terme en grups estables i permanents. És a dir, grups d’esportistes (des d’equips fins a parelles d’entrenament) que de forma continuada han tingut contacte estret en la pràctica esportiva i en què cap dels seus membres ha presentat símptomes de la covid-19 durant els 14 dies en què s’ha configurat el grup després del confinament.

Traçabilitat

Les entitats que promoguin l’activitat esportiva han de garantir la traçabilitat dels grups estables i dels esportistes que hi participin: han de poder identificar-los, tenir el control de la simptomatologia clínica i els possibles contactes de risc. Les persones que participin en activitats esportives organitzades han de declarar de forma responsable que en els darrers catorze dies no han tingut simptomatologia compatible amb la covid-19, no haver donat positiu ni haver conviscut o tingut un contacte estret amb persones afectades per la mateixa.

Competicions i esdeveniments esportius

Els organitzadors han de complir les mesures de seguretat, higiene i distanciament entre esportistes vigents durant la fase de represa. També han d’establir un sistema de sortides i arribades dels participants.

Per competicions amb públic, s’ha de tenir especial cura amb el control d’accessos i sortides de les persones assistents:

1. A l’aire lliure: el públic es pot repartir en zones sectoritzades. Cada zona pot acollir un màxim de 2.000 persones o fins a 3.000 quan se situïn en seients preassignats, fent ús de la mascareta i amb registre dels assistents.

2. En espais tancats: es poden establir espais sectoritzats, i no es pot superar un màxim de 1.000 persones i fins a 2.000 quan se situïn en seients preassignats, fent ús de la mascareta i amb registre dels assistents.

3. Cal que els organitzadors de competicions o esdeveniments en instal·lacions esportives estables amb una capacitat d’aforament de públic superior a 5.000 espectadors presentin prèviament i amb antelació suficient un Pla específic amb els protocols establerts per a la realització de l’esdeveniment davant la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física

A més, els organitzadors han de preveure mesures de circulació d’assistents i esportistes que evitin les aglomeracions i han d’elaborar un protocol per garantir la traçabilitat dels esportistes participants i evitar el risc de contagi de covid-19.

Lleure esportiu i tecnificació per a menors de 18 anys

Es permeten les activitats d’aquest sector durant la fase de represa complint el protocol de criteris bàsics per a l’organització d’activitats esportives d’estiu per a menors de 18 anys. En activitats de lleure esportiu poden interactuar fins a tres grups estables si no superen el nombre de 30 participants totals.

Les activitats s’han de fer preferentment sense ús de mascareta. Els monitors l’han de fer servir quan necessitin apropar-se físicament i els infants i adolescents participants només en situacions excepcionals quan no es pugui mantenir la distància física. Com en tots els casos, els organitzadors han de garantir la traçabilitat dels participants.

Assemblees i reunions d’entitats esportives

Es permeten les assemblees generals, ordinàries i extraordinàries, de manera presencial (complint mesures de distanciament, concentració de persones permesa i aforament establert legalment). Es permet l’assistència a assemblees d’entitats esportives d’un màxim de 1.000 persones o fins a 2.000 en seients preassignats. Si es preveu una participació superior, caldrà disposar d’una autorització específica.

Instal·lacions esportives

Es poden desenvolupar activitats esportives de caràcter individual i col·lectiu garantint la distància física d’1,5 metres en general i amb espais de seguretat personal de 2,5 m2. Es pot fer ús de dutxes i vestidors sense distinció, garantint una superfície d’ús de 3 m2 per persona.

Els responsables dels centres esportius han de disposar d’un protocol propi amb normes bàsiques de prevenció i higiene, amb mesures de limitació d’accés, aforament, organització interna i protecció dels participants, personal tècnic i professionals de la instal·lació. Han de garantir una ventilació creuada i circulació d’aire constant, així com desinfectar i netejar els materials utilitzats després de cada sessió.

Els responsables de la instal·lació esportiva han de garantir durant la represa la pràctica esportiva per a persones vulnerables d’acord amb els criteris establerts per les autoritats sanitàries.

Piscines d’ús esportiu i recreatiu

Es pot desenvolupar l’activitat en piscines cobertes i descobertes. Quan la piscina es divideixi per carrils, s’habilitarà un sistema d’accés i control que eviti l’acumulació de persones i que permeti mantenir les distàncies de seguretat. Es poden fer sessions i cursos d’iniciació i aprenentatge, així com activitats aquàtiques, complint la normativa vigent.

Els responsables de zones de bany i piscines recreatives han d’ajustar l’aforament de persones per garantir la distància física interpersonal de seguretat (1,5 metres). A les zones d’estança dels usuaris de piscines descobertes s’ha de garantir una distància de 4 m2 per persona durant la represa.

Centre d’Alt Rendiment i centres de tecnificació esportiva oficials

El CAR de Sant Cugat del Vallès té plena autonomia en la gestió de la instal·lació i la prestació dels seus serveis. Ha de disposar d’un protocol propi (higiene, aforament, accés, organització interna, protecció) i garantir que s’eviti l’acumulació d’esportistes a cada espai de pràctica esportiva.

Els centres de tecnificació esportiva es regeixen amb la mateixa normativa que la resta d’instal·lacions esportives.

L’esport català en xifres

  • 18.000 entitats esportives registrades
  • 46 consells esportius escolars amb 450.000 llicències esportives escolars
  • 73 federacions esportives catalanes amb 700.000 llicències federatives
  • 98.000 professionals i voluntaris de l’esport i l’activitat física
  • 42.000 instal·lacions esportives al Cens d’Equipaments i Instal·lacions Esportives de Catalunya
  • 12 serveis d’esports de totes les universitats catalanes