10 milions d’euros: nova línia de finançament esportiu contra els efectes de la pandèmia

3 minuts de lectura
Des d’aquest divendres les entitats esportives poden sol·licitar un préstec a l’Institut Català de Finances.

Cinc mesos de mesures preventives per evitar l’expansió de la Covid-19 al nostre país han dibuixat un futur amb moltes incerteses que parteixen d’una constatació ja plenament assumida per tothom: la pandèmia té moltes conseqüències de gran rellevància més enllà de la salut de les persones. El sector esportiu, com tants altres, va haver d’aturar al 100% la seva activitat durant la primavera i encara ara pateix tant pel present, amb algunes zones del país on els tancaments d’instal·lacions s’han tornat a produir, com pel futur que viurem en les properes setmanes i mesos, en què l’evolució de la pandèmia serà determinant per saber quan les activitats esportives aconseguiran reprendre el rumb dels anys previs.

El treball conjunt dut a terme en els darrers mesos entre els diferents actors del món de l’esport i la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física ha estat clau per elaborar el Pacte Nacional per a la Reactivació de l’Activitat Física i l’Esport de Catalunya i concretar les mesures que han d’ajudar al sector a tirar endavant malgrat les dificultats. La Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física ha preparat un paquet de més de 60 milions d’euros per aquest 2020 que destinarà al conjunt del teixit esportiu de Catalunya, ja sigui en forma de subvencions, programes o línies de finançament. Aquesta darrera eina era una de les demandes claus del sector per fer front a les necessitats de liquiditat econòmica derivades de la Covid-19 i per aquest motiu s’ha posat en marxa la línia “ICF Esports Liquiditat”, amb un import total de 10 milions d’euros.

Des d’aquest divendres 24 de juliol i fins el 23 de setembre ja es poden presentar les sol·licituds per acollir-se a aquesta convocatòria pública de concessió d’ajuts en forma de garantia d’operacions de préstec. La línia de finançament permetrà sol·licitar préstecs d’entre 20.000 i 300.000 euros amb un període de retorn màxim de 5 anys i un any de carència inclòs. Els crèdits estan destinats a les entitats esportives que estiguin inscrites al Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport, afectades per la situació derivada de la Covid-19, amb seu social o seu operativa a Catalunya. Les peticions que presentin la documentació correcta es resoldran per ordre d’entrada fins a exhaurir la dotació màxima prevista en la convocatòria.

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de conclusió del procediment, mitjançant la seva publicació, és de tres mesos comptats des de l’entrada de la sol·licitud en el registre. La resolució final del procediment correspon al Consell Català de l’Esport i es notificarà a les entitats interessades mitjançant la publicació al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, accessible des de la seu electrònica. La data màxima de concessió dels ajuts i de formalització dels préstecs és el 31 de desembre de 2020.

Aquesta nova mesura per aportar diners en el sector esportiu de Catalunya té l’objectiu nítid de preservar l’activitat esportiva i la viabilitat de tots els agents que la fan possible.

La nova línia de finançament, al detall

ICF Esports Liquiditat

Condicions financeres
Import: entre 20.000€ i 300.000€
Termini: fins a 5 anys, amb fins a 1 any de carència inclòs.
Interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial de fins el 3%.
Comissions: sense comissions.

Qui pot demanar l’ajut?

Entitats esportives inscrites al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

Finalitat de l’ajut

Necessitats immediates de tresoreria o per fer front a obligacions a curt termini, necessitats de liquiditat derivades de la COVID-19.

Període de l’actuació

Les entitats beneficiàries han de destinar el préstec obtingut a la finalitat en el termini màxim de 6 mesos des de la data de la seva formalització.

Quines condicions d’han de complir?

Complir amb les obligacions que determinen les bases reguladores, declaracions responsables (sol·licitat / rebut altres ajuts, no prohibició de beneficiari, estar al corrent de les obligacions tributàries, no incórrer en els supòsits de prohibició, complir en igualtat, tractament de discapacitats, política lingüística,…

El procediment de concessió

Concurrència no competitiva, selecció de les entitats per l’ordre de presentació de les sol·licituds amb l’expedient complert. L’import total és de 10 milions d’euros. Els ajuts d’aquesta línia poden acumular-se amb altres ajuts previstos.

Justificació

S’haurà de justificar l’aplicació dels fons i l’ajut percebut, mitjançant un compte justificatiu sense aportació de justificants de despesa, a través d’una declaració responsable, en el termini de 9 mesos des de la formalització del préstec.